Trzy rozbiory Polski

Trzy rozbiory Polski to trzy najazdy na Polskę, które miały miejsce w latach 1772, 1793 i 1795 i zostały dokonane przez Prusaków, Rosjan i Austriaków. W wyniku tych najazdów Polska została podzielona między trzech agresorów, co spowodowało upadek państwa polskiego i jego zniknięcie z map Europy na 123 lata.Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, kiedy były rozbiory Polski i jak kształtowały się granice Polski na przestrzeni lat. 

rozbiory polski

Rozbiory Polski daty:

I rozbiór Polski – 1772

II rozbiór Polaki – 1793

III rozbiór Polski – 1795

I rozbiór Polski w 1772 r

1 rozbiór Polski miał miejsce w 1772 roku i został dokonany przez Prusaków, Rosjan i Austriaków. W wyniku tego rozbioru Polska utraciła połowę swojego terytorium, a jej granice zostały znacznie zredukowane.

W 1772 r. terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów zostało podzielone przez jej sąsiadów – Austrię, Prusy i Rosję. Był to pierwszy z trzech rozbiorów, które podzieliły Polskę.

Tłem historycznym rozbioru była sytuacja międzynarodowa, w której Europa groziła nowym konfliktem na szeroką skalę.Austria, zaniepokojona sukcesami wojennymi Rosji i jej roszczeniami do Mołdawii i Wołoszczyzny, które zagrażałyby interesom Austrii, przygotowywała się do konfliktu zbrojnego z Rosją. W tym samym czasie Prusy, obawiając się rosnącego znaczenia Rosji i Austrii, szukały sposobu na zwiększenie swojego prestiżu i potencjału militarnego.

W takiej sytuacji Rosja, Prusy i Austria postanowiły podzielić między sobą Polskę, by uniknąć wojny między sobą. Propaganda rozbiorowa, wykorzystująca słabość i wewnętrzne podziały Rzeczpospolitej oraz brak skutecznej obrony, przygotowała grunt do dokonania rozbioru. Akt rozbioru, podpisany w sierpniu 1772 roku, przyznał Rosji wschodnią część Rzeczypospolitej, Prusom ziemie na północy, a Austrii ziemie południowe.

Skutki rozbioru były dla Polski bardzo negatywne. Ograniczenie terytorium, utrata suwerenności, znaczne obciążenia finansowe i represje polityczne i kulturalne prowadziły do upadku gospodarki i degradacji warstw społecznych. Rozbiorom Polski towarzyszyły także masowe deportacje ludności na Syberię i do Kazachstanu.

Jak podzielono Polskę przy I rozbiorze?

Najważniejsze rzeczy o rozbiorach Polski: Prusacy zajęli ziemie na wschodzie, Rosjanie zajęli ziemie na wschodzie i północy, a Austriacy zajęli ziemie na południu. W ten sposób Polska została znacznie osłabiona i stała się słabszym państwem w regionie.

II rozbiór Polski w 1793 r

2 rozbiór Polski miał miejsce w 1793 roku i został dokonany przez Prusaków i Rosjan. W wyniku tego rozbioru Polska utraciła kolejne ziemie, a jej granice zostały jeszcze bardziej zredukowane.

Drugi z trzech rozbiorów Polski nastąpił, gdy Imperium Rosyjskie i Królestwo Pruskie zaanektowały części Polski bez udziału Austrii. W 1793 r. Rosja wykorzystała kapitulację polskiego władcy i utratę przez niego władzy w wyniku wojny z Rosją. Wojska rosyjskie wkroczyły wówczas do Polski na prośbę Stanisława Augusta Poniatowskiego, aby zapobiec niepokojom społecznym spowodowanym obawą Polaków, że ich niepodległość jest zagrożona przez obce mocarstwa.

W październiku 1792 r. król pruski Fryderyk Wilhelm II zażądał przyłączenia Wielkopolski do Królestwa Pruskiego pod warunkiem, że w razie niespełnienia jego żądania wycofa swoje wojska z koalicji antyfrancuskiej. Żądanie to doprowadziło w końcu do planu, na mocy którego Rosja i Prusy miały podzielić między siebie ziemie polskie.

W wyniku rozbioru, Polska straciła dużą część swojego terytorium, w tym między innymi Gdańsk i Toruń, Wielkopolskę oraz województwa mińskie, kijowskie, bracławskie i podolskie. Rozbiorowi towarzyszyły represje polityczne, kulturalne i gospodarcze, co doprowadziło do upadku gospodarki i degradacji warstw społecznych. II rozbiór Polski został zapoczątkowany przez króla Prus Fryderyka Wilhelma II, ale jego realizacją zajęła się Rosja, która chciała zagarnąć jak najwięcej terenów na wschodzie Rzeczypospolitej. W wyniku tego rozbioru Polska straciła połowę swojego terytorium i ludności, co miało ogromny wpływ na dalsze losy kraju.

3 rozbiór Polski miał miejsce w 1795 roku

Był ostatnim rozbiorem Polski. W wyniku tego rozbioru Polska została całkowicie podzielona między Prusaków, Rosjan i Austriaków i zniknęła z map Europy na 123 lata. W ten sposób Polska utraciła swoją niepodległość i stała się satelitą innych mocarstw.

III rozbiór Polski to ostatni z trzech rozbiorów Polski, dokonany w 1795 roku przez monarchów Rosji, Prus i Austrii (Imperium Habsburgów). W wyniku tego rozbioru Polska straciła swoje pozostałe ziemie i została całkowicie podzielona między sąsiadujące mocarstwa. Rosja przejęła kontrolę nad wszystkimi ziemiami na wschód od Niemna i Bugu, tworząc cztery nowe gubernie: Wołyńską, Grodzieńską, Litewską i Mińską.

Austria zajęła Lublin i resztę Małopolski z Krakowem, oraz część Podlasia i Mazowsza. Prusy zajęły część Mazowsza z Warszawą, Podlasia i Litwy, a także 2230 km² województwa krakowskiego, które nazwano Nowym Śląskiem.

W wyniku tego rozbioru Polska została całkowicie zlikwidowana jako niepodległe państwo i przez 123 lata pozostała pod zaborami. Rosja, Prusy i Austria ustanowiły swoje władze nad podzielonymi ziemiami i wprowadziły swoje systemy polityczne i administracyjne, co prowadziło do dalszej degradacji sytuacji Polaków i ich poczetu królów i ograniczenia ich praw.

Podsumowanie rozbiorów

W wyniku rozbiorów Polska straciła nie tylko swoje ziemie, ale także znaczącą część swojej ludności, a także wiele dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Rozbiory Polski stanowią bolesny zamach na polskość oraz  rozdział w historii Polski i są do dziś przez Polaków pamiętane jako okres niewoli i upodlenia ich kraju.